Pravidla ochrany osobních údajů

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Tato pravidla (dále jen „Pravidla os. údajů“) se vztahují na nakládání s osobními údaji, které uživatel vyplní v kterémkoli poli na webové stránce nebo které uživatel předá poskytovateli prostřednictvím online chatu nebo prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (dále jen „osobní údaje“). Osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce IP adresa, identifikátor zařízení a soubory cookies.
  2. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností ode dne 25. 5. 2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
  1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pro účel vedení uživatelského účtu a pro účel plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účel zasílání obchodních sdělení.
 3. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
  1. Poskytovatel může předat osobní údaje následujícím subjektům:
   1. Osobám tvořícím s poskytovatelem koncern
   2. Osobám zajišťujícím pro poskytovatele uživatelskou podporu
   3. Poskytovatelům a administrátorům serverových řešení
   4. Poskytovatelům platebních systémů
   5. Poskytovatelům e-mailových systémů
   6. Orgánům dohledu, v případě že tuto povinnost zákon ukládá
  2. (dále jen „Příjemci“) za účelem uvedeným v bodě 2.1 Pravidel os. údajů.
 4. AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Uživatel je oprávněn aktualizovat osobní údaje po přihlášení do systému poskytovatele na webové stránce, případně zasláním e-mailu na kontaktní e-mail s uvedením svého jména, příjmení, e-mailové adresy a požadavku na změnu osobních údajů zpracovávaných poskytovatelem. Pokud se osobní údaje uživatele změní nebo jsou nepřesné, je uživatel povinen bez prodlení tyto aktualizovat ve svém profilu na webové stránce nebo poskytovatele o této skutečnosti neprodleně informovat zasláním e-mailu na kontaktní e-mail.
 5. PRÁVA UŽIVATELE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Poskytovatel sdělí na základě žádosti uživatele uživateli veškeré osobní údaje uživatele, které zpracovává;
  2. Uživatel má vůči poskytovateli následující práva:
   1. na přístup ke svým osobním údajům,
    1. poskytovatel sdělí na základě žádosti uživatele uživateli veškeré osobní údaje uživatele, které zpracovává;
   2. na opravu svých osobních údajů,
    1. poskytovatel na žádost uživatele opraví osobní údaje uživatele, které poskytovatel zpracovává, v souladu s požadavky uživatele;
   3. na výmaz svých osobních údajů,
    1. poskytovatel na žádost uživatele vymaže osobní údaje uživatele, které poskytovatel zpracovává, v souladu s požadavky uživatele;
   4. na omezení zpracování svých osobních údajů,
    1. poskytovatel na žádost uživatele omezí rozsah zpracování osobních údajů uživatele, které poskytovatel zpracovává, v souladu s požadavky uživatele;
   5. na přenositelnost svých osobních údajů,
    1. poskytovatel na žádost uživatele přenese osobní údaje uživatele, které poskytovatel zpracovává, na jiného správce, v souladu s požadavky uživatele.
   6. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
    1. uživatel je oprávněn zaslat poskytovateli námitku proti zpracování osobních údajů uživatele a poskytovatel je povinen se touto námitkou zabývat a reagovat na ni v přiměřené době.
  3. Uživatel má právo podat stížnost na poskytovatele ohledně zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. SOUBORY COOKIES
  1. Pokud uživatel navštíví webové stránky, poskytovatel může určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies. Informace, které tímto způsobem může poskytovatel shromažďovat, zahrnují IP adresu, vlastnosti používaného zařízení, vlastnosti operačního systému, vlastnosti webového prohlížeče, jazyková nastavení uživatele, odkazující URL adresy, nebo akce provedené uživatelem na webové stránce, včetně data a času.
  2. Cookie je malý datový soubor, který webový server odesílá do webového prohlížeče uživatele, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení.
  3. Poskytovatel využívá soubory cookie pro poskytování služeb a zajištění lepší funkčnosti uživatelům, pro zlepšování funkčnosti webové stránky a pro reklamní účely.
  4. Funkční soubory cookie  jsou například ty, které umožní zapamatovat si přihlášení uživatele nebo zapamatovat si parametry, které uživatel vyplnil ve formulářích. Tím je zajištěna lepší funkčnost portálu pro uživatele.
  5. Analytické soubory cookie umožňují poskytovateli shromáždit data související s používáním webové stránky, včetně informací o tom, který obsah uživatel prohlíží a kam kliká. Na základě těchto analytických dat je poskytovatel schopen zlepšit funkčnost, výkonnost a vzhled webové stránky. Tyto soubory cookie mohou využívat i třetí strany, tj. poskytovatelé analytických nástrojů.
  6. Cílené soubory cookie umožňují zapamatovat si informace týkající se využívání webové stránky uživatelem. Na základě toho je poskytovatel schopen uživateli poskytnout propagační a jiné zacílené informace. Tyto soubory cookie mohou využívat i třetí strany, tj. poskytovatelé reklamních nástrojů.
  7. Pomocí svého webového prohlížeče může uživatel zjistit, jakým způsobem bude upozorněn na příjem některých typů souborů cookies nebo jak lze některé typy souborů cookies zablokovat.
  8. Poskytovatel upozorňuje uživatele na to, že bez souborů cookies nebude moci používat některé funkce webové stránky.
 7. DALŠÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Poskytnutí osobních údajů uživatele je smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí osobních údajů uživatelem nebude poskytovatel schopen plnit své povinnosti ze smlouvy.
  2. Poskytovatel může používat také webové analytické nástroje třetích stran, které shromažďují informace o aktivitách návštěvníků webové stránky.
  3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nezbytně nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do uplynutí 3 let od zrušení uživatelského účtu, případně po dobu stanovenou právními předpisy.
  4. Poskytovatel je správcem osobních údajů. Kontaktním místem ohledně ochrany osobních údajů je: Lime Inspirations, s.r.o., Opletalova 923/10, 110 00, Praha 1.
  5. Pokud bude uživatel předávat poskytovateli osobní údaje třetích osob, je povinen předem zajistit souhlas těchto osob s předáním jejich osobních údajů poskytovateli pro účely stanovené Pravidlech os. údajů a seznámit tyto osoby s Pravidly os. údajů.
  6. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě.
  7. Pokud není v Pravidlech os. údajů uvedeno jinak, uživatel zašle žádosti, námitky a jiné požadavky týkající se osobních údajů uživatele poskytovateli na kontaktní e-mail nebo písemně na adresu sídla poskytovatele.
 8. INZERCE V REKLAMNÍ SÍTI GOOGLE
  1. Na těchto stránkách jsou implementovány následující funkce Google Analytics související s inzercí v Reklamní síti:
   1. Remarketing
    1. K online inzerci používá poskytovatel remarketing ve službě Google Analytics.
    2. Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google mohou zobrazovat na internetu reklamy poskytovatele na různých webech.
    3. Poskytovatel a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využívají společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv stránek poskytovatele.
   2. Přehledy zobrazení v Reklamní síti Google
    1. Poskytovatel a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využívají společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) k vytváření přehledů o tom, jak zobrazení reklam, jiné způsoby využití reklamních služeb a interakce s těmito zobrazeními reklam a reklamními službami souvisejí s návštěvami webu poskytovatele.
   3. Demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics
    1. Pro optimalizaci reklamních kampaní využívá poskytovatel údaje o zájmově orientované inzerci od společnosti Google nebo údaje o publiku třetích stran v souvislosti se službou Google Analytics.
  2. Od použití funkcí Google Analytics pro inzerci v Reklamní síti se může uživatel odhlásit pomocí Nastavení reklam. Zde může také personalizovat reklamy Reklamní sítě Google.

Vaši zákazníci jsou online na Vašem webu

Nenechte je bez odpovědi a nabídněte jim prvotřídní online podporu.

„Jednoduše použitelný, intuitivní systém a perfektní pro rychlou zákaznickou péči... Vřele doporučuji!“

Petra S.
CEO