Smlouva o zpracování osobních údajů

 1. ÚVOD
  1. Při užívání služby „Lime Talk“ mohou návštěvníci internetové stránky uživatele v rámci komunikace s uživatelem zanechat ve službě „Lime Talk“ své osobní údaje. Mezi ukládané údaje patří:
   1. informace vyplněné návštěvníkem během konverzace, tj. např. jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo
   2. IP adresa a z ní odvozená geografická poloha
   3. URL navštívené stránky
   4. URL odkazující stránky
   5. typ operačního systému a prohlížeče
  2. Aby bylo možné vést mezi návštěvníkem a operátorem konverzaci, ukládá „Lime Talk“ do návštěvníkova prohlížeče soubory cookies.
  3. Užíváním služby pověřuje uživatel poskytovatele zpracováním těchto osobních údajů a k provádění níže vymezených operací.
 2. POVINNOSTI POSKYTOVATELE
  1. Poskytovatel, jakožto zpracovatel osobních údajů, prohlašuje, že:
   1. splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něj z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají;
   2. po celou dobu trvání smlouvy zpracovává osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR;
   3. po celou dobu trvání smlouvy vede řádné záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 odst. 2 GDPR;
   4. ve vztahu k vymezeným subjektům údajů bude zpracovávat pouze osobní údaje v rozsahu a pro účel užívání služby;
   5. data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 3. POVINNOSTI UŽIVATELE
  1. Uživatel, jakožto správce osobních údajů, prohlašuje, že:
   1. bude ve službě uchovávat a pracovat pouze s aktuálními osobními údaji a pro jejich zpracování bude mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul;
   2. splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něj z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají;
   3. plní vůči subjektům údajů ve vztahu k osobním údajům informační povinnosti, vede záznamy o činnostech zpracování a přijal organizační opatření k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů údajů;
   4. není si vědom žádného rizika porušení platných právních předpisů v souvislosti s dosavadním zpracováním osobních údajů.
 4. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje začne poskytovatel zpracovávat od okamžiku, kdy je do služby uložen první osobní údaj.
  2. Osobní údaje bude poskytovatel zpracovávat po dobu platnosti smlouvy.
  3. Pokud dojde k zániku smlouvy, je poskytovatel oprávněn do 30 dnů ode dne zániku smlouvy osobní údaje uložené ve službě neobnovitelně vymazat.
  4. Při ukončení zpracování osobních údajů se poskytovatel zavazuje osobní údaje a jejich kopie vymazat do 30 dnů ode dne zániku smlouvy, ledaže to nedovolují platné právní předpisy.
  5. Pokud nebylo dohodnuto jinak, poskytovatel vychází z toho, že uživatel:
   1. do služby nevkládá zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje);
   2. pokud do služby vloží osobní údaje zvlášť zranitelných kategorií osob, činí tak na vlastní odpovědnost.
  6. Poskytovatel zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně.
  7. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v elektronické podobě.
  8. Poskytovatel zpracovává osobní údaje s odbornou péčí.
  9. Osobní údaje, které může poskytovatel z pověření uživatele zpracovávat, jsou ty údaje, které uživatel nahraje do služby nebo budou získány prostřednictvím služby.
  10. Výše uvedené osobní údaje bude poskytovatel na základě pověření uživatele zpracovávat k účelům, které vycházejí z funkčnosti a poslání služby.
  11. Tato uvedená zpracování ovládá vždy uživatel jako správce používáním služby.
  12. Kromě výše uvedených účelů může poskytovatel provádět zpracování na základě pověření uživatele za účelem poskytnutí technické a administrativní podpory. Poskytnutí technické podpory může zahrnovat také zásah administrátora, či technický zásah programem.
 5. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Poskytovatel se zavazuje, že bude používat veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů.
  2. Poskytovatel se zavazuje podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněného přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci osobních údajů.
  3. Poskytovatel prohlašuje, že přijal a dodržuje technická a organizační opatření ochrany osobních údajů.
  4. Služba používá šifrovaný protokol https.
  5. Zaměstnanci a spolupracující osoby poskytovatele jsou proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a práce s osobními údaji.
 6. BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY
  1. V případě, že kterákoliv ze stran zjistí, že:
   1. došlo nebo může bezprostředně dojít k neoprávněnému či nezákonnému zpracování osobních údajů;
   2. došlo nebo může bezprostředně dojít ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení osobních údajů;
   3. nastalo jakékoliv podezření z narušení zabezpečení osobních údajů;
   4. třetí osoba získala nebo může získat neoprávněný přístup k osobním údajům;
  2. je povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a poskytnout maximální součinnost k nápravě.
 7. DALŠÍ ZPRACOVATELÉ
  1. Pro poskytování služby, zejména pro provoz serverové infrastruktury, poskytovatel využívá subdodavatele.
  2. Uživatel výslovně souhlasí s využitím dalších zpracovatelů pro dílčí zpracování osobních údajů podle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že dohlédne na to, aby se tito další zpracovatelé zavázali k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, jak to vyžadují platné právní předpisy.
  3. Na písemné vyzvání doloží poskytovatel uživateli aktuální seznam subdodavatelů.
 8. SOUČINNOST
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout jakoukoliv potřebnou součinnost, kterou po něm jako po zpracovateli osobních údajů lze rozumně požadovat.
  2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost s vyřizováním podnětů a žádostí subjektů údajů při uplatňování jejich práv.
 9. DŮVĚRNOST
  1. Všechny informace, které poskytovatel získá v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jsou považovány za důvěrné informace. Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace neposkytne třetí straně a nepoužije je k jinému účelu než pro plnění povinností ze smlouvy, s výjimkou příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud je povinen podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této smlouvy.
  2. Poskytovatel zaručuje, že k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu tohoto článku smlouvy jsou zavázáni jeho zaměstnanci a jiní spolupracovníci, se kterými je ve smluvním vztahu, a kteří vykonávají činnosti související se smlouvou a jejím plněním a poskytováním služeb.
 10. KONTAKTNÍ ÚDAJE
  1. Kontaktní údaje poskytovatele ve věci zpracování osobních údajů a jejich ochrany: adresa elektronické pošty limetalk@limetalk.com.

 

Vaši zákazníci jsou online na Vašem webu

Nenechte je bez odpovědi a nabídněte jim prvotřídní online podporu.

„Jednoduše použitelný, intuitivní systém a perfektní pro rychlou zákaznickou péči... Vřele doporučuji!“

Petra S.
CEO